section

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A Skyguard gépjárművédelem és flottakövetés


Az AUTO SECURIT Zrt. (1039 Budapest, Szentendrei út 407, adószáma: 12498750-2-41; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék a Cg.01-10-044381 cégjegyzék szám alatt; adatkezelési azonosító: NAIH-59745/2012) az általa nyújtott szolgáltatások során tudomására jutó személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli, illetőleg dolgozza fel.


Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.


1. Az adatkezelés elvei: az adatvédelem körében a Szolgáltató, mint adatkezelő, és adat feldolgozó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott követelmények tiszteletben tartása mellett jár el, gondoskodva

 • az adatok biztonságot tárolásának feltételeiről,
 • arról, hogy a személyes adatok jogosulatlanul hozzá harmadik személyek számára hozzáférhetővé ne váljanak,
 • arról, hogy a rögzített személyes adatokba – törvény eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag az érintett erre irányuló kifejezett rendelkezése alapján következhessen be módosulás
 • kizárólag az adott szerződés, illetőleg annak tárgyát képező szolgáltatás teljesítése céljából, a teljesítés érdekében szükséges módon, az ez által indokolt terjedelemben kerüljenek felhasználásra.


2. Az adatkezelés célja: a Szolgáltató, mint adatkezelő kizárólag az alábbi célból kezelheti az Előfizető azonosításához szükséges és elégséges személyes adatokat:

 • a szerződésben kikötött szolgáltatás teljesítése;
 • a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése;
 • a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás számlázása, a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése.


Megrendelő természetes személyazonosító adatok – megrendelő neve, születésének helye és ideje, valamint anyja neve, valamint lakcíme, valamint azonosításra alkalmas személyi okmány (jogi személy esetén az azonosításához szükséges elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma); a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok. Az e célokból kezelt adatok törölésre kerülnek, amennyiben a szerződés létrejötte elmarad, a szerződés megszűnik, úgyszintén a számlázást követően.


A fentieken túlmenőez az adatkezelés körébe tartozik mindaz az adat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, figyelemmel különösen a távfelügyeleti, vagyonvédelmi, illetőleg gépjármű logisztikai és más, GPS alapú szolgáltatások nyújtása által indokolt helymeghatározás teljesítéséhez szükséges geo-koordináták szükségességét.


A fentiek értelmében az alábbi adatok kerülnek kezelésre:

 • a védendő vagyontárgy azonosítására alkalmas adatok, a védendő vagyontárgy jellemzői és az Előfizető védendő vagyontárgy használatára vonatkozó jogcíme;
 • az igénybevett szolgáltatás típusa, az átjelzés módja, a szolgáltatáscsomag;
 • a szerződéses díjfizetéssel és díjtartozással összefüggő adatok;
 • a szerződés hatálya, a szerződés felmondásával, illetőleg elállással összefüggő események;
 • minden egyéb olyan adat, amelyet a Szerződés tartalmaz, vagy amely a Szerződés teljesítése érdekben szükségessé válik.


Az egyéb feltételek azonossága esetén az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközök úgy kerülnek megválasztásra és minden esetben oly módon kerülnek üzemeltetésre, hogy személyes adatok kezelésére kizárólag akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.


A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kerül a kezelt adatok körébe azzal, hogy a szolgáltatások igénybe vevője részére folyamatosan biztosított mind a szolgáltatás igénybevételének megkezdését megelőzően, mind a szolgáltatás igénybevétele során, hogy az erre irányuló adatkezelést megtiltsa. Ezeknek az adatoknak a kezelése során elsődleges fontosságú szabály, hogy ezek nem kapcsolhatók össze a szolgáltatást igénybe vevő azonosító adataival, valamint, hogy azok az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. Az ilyen célból kezelt adatok törlésre kerülnek, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az érintett így rendelkezik.


Megrendelő jogosult arra, hogy bármikor tájékoztatást kérjen – akár a szolgáltatás igénybevétele előtt akár annak során – arra vonatkozóan, hogy mely adatkezelési célokból mely adatfajták kerülnek kezelésre, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. Megrendelő jogosult az AUTO SECURIT Zrt által rögzített műszaki adatokról, azonban kizárólag a saját adatok vonatkozásában írásos tájékoztatást kérni.


A megkötött szerződésekről illetve az abban szereplő adatokról az AUTO SECURIT Zrt. nyilvántartást vezet.


A megrendelő a szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez – így különösen azok rögzítéséhez, rendszerezéséhez, tárolásához, összekapcsolásához, elemzéséhez – valamint az alábbiakban meghatározott személyek részére, feldolgozás céljából való átadásához, vagy további adatkezelés céljából történő továbbításához.


Az AUTO SECURIT Zrt. a jogszerűen kezelhető előfizetői adatok közül azokat, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, jogosult átadni az alábbiak szerint:<>

 • a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek, személyek részére;
 • a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint az elektronikus hírközlési rendszer jogosulatlan vagy jogsértő felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező hatóság részére
 • vagy egyéb törvényi rendelkezése értelmében
 • valamely követelése, igénye érvényesítése érdekében.


Megrendelő a szerződés létrejöttével tudomásul veszi, kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben megrendelő a teljesíteni vállalt kötelezettségeit hibásan, vagy késedelmesen teljesíti, úgy az AUTO SECURIT Zrt. a követelése, igénye érvényesítéséhez szükséges – adatokat az igényérvényesítés során eljáró harmadik személyek részére átadja, illetve a megrendelő előzetes értesítése nélkül a megrendelővel szemben fennálló valamennyi igényét, jogát, követelését harmadik személyre átruházza.


Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltató a kezelt személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni, ha az adatkezelés nem a fentiekben rögzített célból történt, vagy az adatkezelés célja megszűnt.


Az Előfizetőhöz kapcsolódó valamennyi olyan dokumentumot és/vagy ezen dokumentumok számítástechnikai rendszerben rögzített adattartalmát, melyek gazdasági esemény megtörténtét dokumentálják, s így számviteli bizonylatnak minősülnek, a Szolgáltató a hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott megőrzési időig tárolja. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen: a Szerződések, azok módosításai, az azokon alapuló számlák, befizetési bizonylatok, ellenőrzések, beavatkozások bizonylatai, dokumentumai.
Egyéb dokumentumok és/vagy ezen dokumentumok számítástechnikai rendszerben rögzített adattartalmát a hatályos jogszabályok előírásai szerint tárolja a Szolgáltató.


Az AUTO SECURIT Zrt. a tudomására jutott adatokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli, azokat – a továbbítás fentiekben meghatározott, engedélyezett körét meghaladóan – harmadik személyeknek nem továbbítja, és nem teszi hozzáférhetővé mindaddig, amíg megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti. Megrendelő a szerződés aláírásával feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy az AUTO SECURIT Zrt. az adatokat a szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére előfizetői azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja.


Megrendelő jogosult

 • tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről, valamint adataiba betekinteni;
 • adatainak helyesbítését; valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását kérni.


A megrendelő kérésére az AUTO SEUCRIT Zrt. a saját személyes, illetőleg számlázási adatai vonatkozásában a betekintés lehetőségét a megrendelő részére biztosítja.


Amennyiben megrendelő megítélése szerint személyes adatainak kezelése során jogsérelem érte, az AUTO SECURIT Zrt-től tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Amennyiben ezt a tájékoztatást nem tartja kielégítőnek, abban az esetben az Előfizető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
http://www.naih.hu


A Hatóság vizsgálata nem minősül közigazgatási eljárásnak.


Az Előfizető jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat.


Az Előfizető tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein:


Auto Securit Zrt.
1039 Budapest, Szentendrei út 407

Elérhetőségek:

Központi telefonszám:
+36 1 555 4400


Felügyeleti központ:
+36 1 209 4685
+36 20 455 8386
+36 30 933 3446


E-útdíjas ügyfelek részére:
+36 1 555 4400
+36 30 933 3446


E-mail címeink:
Központi: autosecurit@autosecurit.hu


Adatvédelmi nyilatkozat letöltése

Kérem várjon...